sub alnur

เกี่ยวกับวารสารอัลนูร

PDFพิมพ์อีเมล

       
 
n10

วารสาร อัล-นูร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา จัดทำขึ้นเพื่อส่งเสริมให้คณาจารย์ นักวิชาการ และนักศึกษาได้เผยแพร่ผลงานทางวิชาการแก่สาธารณชน อันจะเป็นประโยชน์ต่อการเพิ่มพูนองค์ความรู้ และแนวปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ทางกองบรรณาธิการวารสาร อัล-นูร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา จึงได้กำหนดระเบียบการตีพิมพ์บทความดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อที่ 1 บทความที่มีความประสงค์จะลงตีพิมพ์ในวารสาร อัล-นูร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา ต้องเป็นบทความใหม่ ไม่คัดลอกจากบทความอื่นๆ และเป็นบทความที่ไม่เคยตีพิมพ์ในวารสารอื่นมาก่อน

ข้อที่ 2 ประเภทบทความวิชาการและบทความวิจัย ในส่วนบทความวิจัยนั้น ผู้ที่มีความประสงค์จะลงตีพิมพ์ในวารสาร อัล-นูร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา บทความนั้นต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา

ข้อที่ 3 บทความดังกล่าวต้องชี้แจงให้กับกองบรรณาธิการวารสาร อัล-นูร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา เพื่อพิจารณา สรรหาผู้ทรงคุณวุฒิในการประเมินบทความ

ข้อที่ 4 ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ ต้องมีสาขาชำนาญการที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อบทความที่จะลงตีพิมพ์ในวารสาร อัล-นูร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา

ข้อที่ 5 การประเมินบทความวิชาการต้องประกอบไปด้วยผู้ทรงคุณวุฒิอย่างน้อยหนึ่งท่าน และต้องมีคุณวุฒิในระดับปริญญาเอก หรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ขึ้นไปในสาขาชำนาญการนั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน หรือเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในด้านวิชาการการศึกษาหรือการทำวิจัย ซึ่งเป็นที่ยอมรับในสังคมาการศึกษา

ข้อที่ 6 ทัศนะและข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฏในวารสาร อัล-นูร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา ถือเป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผู้เขียนแต่ละท่าน ทางกองบรรณาธิการเปิดเสรีด้านความคิด และไม่ถือว่าเป็นความรับผิดชอบของกองบรรณาธิการ

 

               เจ้าของวารสาร

                   บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยฟาฏอนี

 

              วัตถุประสงค์

                1. เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการ งานวิจัย ในสาขาวิชา อิสลามศึกษา การปกครอง เทคโนโลยีการศึกษา การจัดการศึกษา

                 2. เพื่อเป็นแหล่งค้นคว้า องค์ความรู้ ในด้านสาขาวิชาสหวิทยาการด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์  

 

              บรรณาธิการ

               รองศาสตราจารย์ ดร.มุฮำหมัดซากี เจ๊ะหะ           คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยและการวิจัย  มหาวิทยาลัยฟาฏอนี

             กองบรรณาธิการ

             รองศาสตราจารย์ ดร.อิบรอฮีม ณรงค์รักษาเขต         วิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี

               รองศาสตราจารย์ ดร.นิรันดร์ จุลทรัพย์                คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

               Assoc. Prof. Dr.Mohd Muhiden Bin Abd Rahman       Faculty of Islamic Studies, University of Malaya, Malaysia

               Asst. Prof. Dr.Muhammad Laeba                              Kulliyyah of Laws, International Islamic University Malaysia        

              ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิเลาะ แวอุเซ็ง                           วิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

               ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อุไรรัตน์ ยามาเร็ง                           คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

               ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจ๊ะเหล๊าะ แขกพงศ์                           สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา มหาวิทยาลัยนราธิวาส ราชนครินทร์

               ผู้ช่วยศาสตราจารย์ซอลีฮะห์ หะยีสะมะแอ                      คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี

               ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จารุวัจน์ สองเมือง                       คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี

               รองศาสตราจารย์ ดร.ซาการียา หะมะ                         คณะอิสลามศึกษาและนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี

               ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ซอบีเราะห์ การียอ                     คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยฟาฏอนี

               ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัดนัน สือแม                            คณะศิลปศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี

               ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มูฮามัสสกรี มันยูนุ                                    คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี

 

        พิสูจน์อักษร       

         ผู้ช่วยศาสตราจารย์มูฮำหมัด สะมาโระ

         อาจารย์นัศรุลลอฮ์ หมัดตะพงศ์

         อาจารย์ฆอซาลี เบ็ญหมัด

           

         กองจัดการ

        นายฟาริด อับดุลลอฮ์หะซัน

        นายมาหะมะ  ดาแม็ง     

        นายอับดุลย์ลาเต๊ะ สาและ

        นางสาวกามีละ สาอะ

        นางสาวรอหานิง หะนะกาแม

       รูปแบบ

       นายนัสรูดิง วานิ

       นายอาสมิง เจ๊ะอาแซ

 

      รูปเล่ม

    บัณฑิตวิทยาลัย

      พิมพ์ที่

    โรงพิมพ์มิตรภาพ เลขที่ 5/49

    ถนนเจริญประดิษฐ์ ตำบลรูสะมิแล

     อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000

      โทร 0-7333-1429

       กำหนดการเผยแพร่

       2  ฉบับ ต่อปี (ฉบับที่ 1 ประจำเดือน มกราคม-มิถุนายน) (ฉบับที่ 2 ประจำเดือน กรกฎาคม-ธันวาคม)

      การเผยแพร่                    

      มอบให้ห้องสมุดหน่วยงานของรัฐและเอกชน

      สถาบันการศึกษาในประเทศและต่างประเทศ

ฉบับอิเล็กทรอนิกส์  http://www.tci-thaijo.org/index.php/NUR_YIU/issue/archive                                        

  


*ทัศนะและข้อคิดเห็นใด ๆ ที่ปรากฏในวารสารฉบับนี้ เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผู้เขียนแต่ละท่าน ทางกองบรรณาธิการเปิดเสรีด้านความคิด และไม่ถือว่าเป็นความรับผิดชอบของกองบรรณาธิการ